top of page
Wonderware  אינסטרומטריקס הנדסה

הכירו את מסלולי השירות הייחודיים שלנו

תנו למומחים הרישמיים ב Wonderware לנהל את תחזוקת מערכת הבקרה שלכם, במסלולי תמיכה שנתיים משתלמים במיוחד!

עד 20 שעות תמיכה חודשיות במערכת הבקרה מבוססת Wonderware שברשותכם

Basic 20

עד 20 שעות תמיכה חודשיות במערכת הבקרה מבוססת Wonderware שברשותכם, כולל תמיכה בבקרים מתוכנתים 

Pro 20

עד 50 שעות תמיכה חודשיות במערכת הבקרה מבוססת Wonderware שברשותכם, כולל שינויי/הוספת מסכים

Basic 50

עד 50 שעות תמיכה חודשיות במערכת הבקרה מבוססת Wonderware שברשותכם, כולל שינויי/הוספת מסכים וכולל תמיכה בבקרים מתוכנתים

Pro 50

תמיכה חודשית מלאה במערכת הבקרה Wonderware שברשותכם, כולל הדרכות, ייעוץ טכני והנחות על רכישת רישיונות. המסלול מאפשר הצבת תומך InHouse

Basic Total

תמיכה חודשית מלאה במערכת הבקרה Wonderware שברשותכם, כולל תמיכה בבקרים מתוכנתים, הדרכות, ייעוץ טכני והנחות על רכישת רישיונות.
המסלול מאפשר הצבת תומך InHouse

Pro Total

כל המסלולים מפורטים ומוגדרים בהסכם שירות שנתי

bottom of page